รายงานการประชุม

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 10 ม.ขอนแก่น 20-2 2 ต.ค. 2560

20 ต.ค. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2560 วันที่ 20-22 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 9 ม.ธรรมศาสตร์ 15-17 ก.ย. 2560

15 ก.ย. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 15-17 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8_นิด้า 18-20 ส.ค. 2 560

18 ส.ค. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560 ณห้องประชุมสิริวัฒนภักดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายงานประชุม ปอมท. ครั้งที่ 7_มมส. 21-23 ก.ค. 2560

21 ก.ค. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2560 วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 6_มทร.พระนคร 23 - 25 มิย 2560

23 มิ.ย. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมมงคลอาภา 2 ชั้น 2 อาคารมงคลอาภา ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 5_มหิดล 26-28 พค. 25 60

26 พ.ค. 2560
09.00

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 4_ม.อุบล 28-30 เม.ย. 2560

28 เม.ย. 2560
09.30

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 28 - 30 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวารินชาราบ ชั้น 3 สานักงานอธิการบดี (ใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายงานการประชุม ปอมท ครั้งที่ 3-บูรพา 10-12 มี.ค. 2560

10 มี.ค. 2560
09.30

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 10 - 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สานักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 2_มศว 17-19 ก.พ. 2560

17 ก.พ. 2560
09.30

รายงานการประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายงานการประชุม ปอมท. ครั้งที่ 1- สจล 20-22 ม.ค. 2560

20 ม.ค. 2560
09.00

การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สานักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559

16 ธ.ค. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2559 วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2559

23 พ.ย. 2559
14.30

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องจามจุรี โรงแรมนงนุช การ์เด้น รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559

28 ต.ค. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องกันเกรา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศและการบริหาร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559

16 ก.ย. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 2 อาคารตึกอานวยการ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559

19 ส.ค. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2559 วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประภา ประจักษ์ศุภนิติ (AD-907) ชั้น 9 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559

29 ก.ค. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559

24 มิ.ย. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559

13 พ.ค. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร สานักงานอธิการบดี (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยรามคาแหง กรุงเทพมหานคร

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559

22 เม.ย. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 22 - 24 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา (ตึกอธิการบดี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559

26 ก.พ. 2559
09.00

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี เทคนิคไทยเยอรมันขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

29 ม.ค. 2559
10.00 - 16.00

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29-31 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สานักงานอธิการบดี อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2558

18 ธ.ค. 2558
10.00 - 15.30

รายงานการประชุมที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 19 หมู่ที่ 2 ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2558

26 มิ.ย. 2558
10.00 - 15.30

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2558 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2558

29 พ.ค. 2558
10.00 - 16.00

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558

24 พ.ค. 2558
09.00 - 16.00

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558

28 มี.ค. 2558
08.30 - 16.00

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 3/2558 ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558

20 ก.พ. 2558
08.30 - 16.00

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2558 ห้องประชุมสัญจร อาคารมงคลอาภา ศูนย์พาณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายงานการประชุม ที่ประชุม (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558

23 ม.ค. 2558
08.30 - 16.30

รายงานการประชุม ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องโซร่า ชั้น 9 อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)