มหาวิทยาลัย สมาชิก ปอมท.

ชื่อสถาบัน Link Url.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง www.senate.kmitl.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ www.bpi.ac.th
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ www.facsenate.nida.ac.th
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ www.facsenate.mju.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร senate.rmutp.ac.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ www.senate.kmutnb.ac.th
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ senate.oop.cmu.ac.th/
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ rc.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยฯพระจอมเกล้าธนบุรี www.senate.kmutt.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี www.ubu.ac.th/~senate
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช www.stou.ac.th/Home
มหาวิทยาลัยศิลปกร www.su.ac.th/html_senate/senate.asp
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ senate.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหง www.senate.ru.ac.th/index.html
มหาวิทยาลัยมหิดล www.senate.mahidol.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม senate.msu.ac.th
มหาวิทยาลัยพะเยา www.up.ac.th/emp_council
มหาวิทยาลัยบูรพา www.adminfo.buu.ac.th/senate_web
มหาวิทยาลัยนครพนม www.npu.ac.th/senatenpu
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ www.senate.tu.ac.th
มหาวิทยาลัยทักษิณ www2.tsu.ac.th/org/senate/m/
มหาวิทยาลัยขอนแก่น senate.kku.ac.th/en/
ม.สงขลา วิทยาเขตหาดใหญ่ www.psu.ac.th/senate
ม.สงขลา วิทยาเขตปัตตานี www.senate.pn.psu.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย www.senate.chula.ac.th

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)