คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38

รายนามที่ปรึกษา ปอมท.


ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์	พานิช

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์	ชัยเสรี

ศ. คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ดร. คุณหญิงกษมา	วรวรรณ  ณ อยุธยา

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ผศ.พีระพล คดบัว

ผศ.พีระพล คดบัว

รายนามคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 38


รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท. รุ่นที่38

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.มนตรี เข็มราช

ผศ.มนตรี เข็มราช

รองประธาน ปอมท.คนที่ 1

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

รองประธาน ปอมท.คนที่ 2

 

ผศ.วันชัย  โกมลหิรัญ

ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ

เลขาธิการ ปอมท.

ผศ.ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ผศ.ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

รองเลขาธิการ ปอมท.

ผศ.ปิยะ อุไรไพรวัน

ผศ.ปิยะ อุไรไพรวัน

รองเลขาธิการ ปอมท.

รายนามคณะกรรมการผู้อํานวยการฝ่าย


ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.วิริยะ  ศิริชานนท์

ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผศ.ธีระชน พลโยธา

ผศ.ธีระชน พลโยธา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์

อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.อริยา  คูหา

ผศ.ดร.อริยา คูหา

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย

อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)