คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 37

ศ.อดิศักดิ์  พงษ์พูลผลศักดิ์

ศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

ประธาน ปอมท. รุ่นที่37

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

ผศ.ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา

รองประธาน ปอมท.คนที่ 1

ผศ.มนตรี เข็มราช

ผศ.มนตรี เข็มราช

รองประธาน ปอมท.คนที่ 2

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง

ผศ.ดร.ถนอม ทาทอง

เลขาธิการ ปอมท.

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยนครพนม

ผศ.วันชัย  โกมลหิรัญ

ผศ.วันชัย โกมลหิรัญ

รองเลขาธิการ ปอมท.

ผศ.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แก้ว

ผศ.ศุภวุฒิ เนตรโพธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.วิริยะ  ศิริชานนท์

ผศ.วิริยะ ศิริชานนท์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

อ.ดร.สมยศ  เด่นจิตเจริญ

อ.ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ศ.นพ.ไพฑูรย์  ณรงค์ชัย

ศ.นพ.ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อ.ดร.จิดาภา  สุวรรณฤกษ์

อ.ดร.จิดาภา สุวรรณฤกษ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม.

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานมหาวิทยาลัยทักษิณ

ผศ.ดร.อริยา  คูหา

ผศ.ดร.อริยา คูหา

ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)