คณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39

รายนามที่ปรึกษา ปอมท.


นายชวน หลึกภัย

นายชวน หลึกภัย

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์	พานิช

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

รศ.ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ

ดร. คุณหญิงกษมา	วรวรรณ  ณ อยุธยา

ดร. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

ผศ.พีระพล คดบัว

ผศ.พีระพล คดบัว

รายนามคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 39


รศ.ดร.ชัยวุฒิ  ฉัตรอุทัย

รศ.ดร.ชัยวุฒิ ฉัตรอุทัย

ประธาน ปอมท. รุ่นที่39

ประธานสภาคณาจารย์และพนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

ผศ.สุพจน์ เอี้ยงกุญชร

รองประธาน ปอมท.คนที่ 1

 

รศ.แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล

รศ.แพทย์หญิงวรรณา ศรีโรจนกุล

รองประธาน ปอมท.คนที่ 2

 

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

อาจารย์ ดร.สมยศ เด่นจิตเจริญ

เลขาธิการ ปอมท.

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

ผศ.ดร.กันต์กนิษฐ์ ขวัญพฤกษ์

รองเลขาธิการ ปอมท.

รายนามคณะกรรมการผู้อํานวยการฝ่าย


ผศ.ปิยะ อุไรไพรวัน

ผศ.ปิยะ อุไรไพรวัน

ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผศ.ดร.วีรพล แสงปัญญา

ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ผศ.ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผศ.ธีระชน พลโยธา

ผศ.ธีระชน พลโยธา

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

ผศ.ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ผศ.ดร. นวลสวาท หิรัญสกลวงศ์

ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อริยา  คูหา

ผศ.ดร.อริยา คูหา

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

ผศ.นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์

ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

อาจารย์ธวัชชัย สิมมา

ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ

นางสาวสุนันทา พูลแพ

นางสาวสุนันทา พูลแพ

เลขานุการ ปอมท.

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

นางสาววรรณภา ทองเจริญ

นางสาววรรณภา ทองเจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการ ปอมท.

cufst.org
ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)